Ogłoszenia dla studentów fizjoterapii

Subskrybuj zawartość Subskrybuj kanał RSS

I Ogólnopolskie Mistrzostwa Wiedzy i Umiejętności Studentów Fizjoterapii
Ewa Janiak 23.09.2019

Sekcja Promocji Zawodu i Kształcenia Fizjoterapeutów Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii zaprasza do udziału w I Ogólnopolskich Mistrzostwach Wiedzy i Umiejętności Studentów Fizjoterapii.

Mistrzostwa te odbędą się podczas XVII Kongresu Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii, 6 grudnia 2019 r. o godz. 12.00 w Pabianicach.

Szczegółowe informacje, formularz zgłoszeniowy oraz regulamin Mistrzostw znajdują się na stronie internetowej Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii, www.fizjoterapia.org.pl w zakładce ZGŁOSZENIE-MISTRZOSTWA.

Rejestracja Uczestników: do 22.11.2019

Wszelkie pytania można wysyłać na adres spik@fizjoterapia.org.pl

Więcej o Sekcji Promocji Zawodu i Kształcenia Fizjoterapeutów http://spik.fizjoterapia.org.pl/

UWAGA STUDENCI !!! 2 października dzień rektorski oraz godziny rektorskie
Monika Banaszek 04.09.2019

Uprzejmie informujemy, że w związku z Zarządzeniem nr 105/2019 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego z dnia 30 sierpnia 2019 r.:

1. Dzień 2 października 2019 r. dniem rektorskim dla studentów I roku studiów stacjonarnych i niestacjonarnych oraz doktorantów I roku WUM;

2. W dniu 2 października 2019 r. godziny rektorskie od 11.00 do 15.00 dla studentów i doktorantów pozostałych lat studiów oraz nauczycieli akademickich.

Poniżej link do ww. Zarządzenia:

http://dokumenty.wum.edu.pl/?rodzaj=6&id=22491

Zaproszenie na uroczystość rozdania dyplomów ukończenia studiów
Ewa Janiak 12.07.2019

W imieniu Władz Dziekańskich II Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim oraz Oddziałem Fizjoterapii,serdecznie  zapraszamy na uroczyste rozdanie dyplomów ukończenia studiów, które odbędzie się w dn. 2 sierpnia br. o godz. 13.00  w Auli A Centrum Dydaktycznego. 

Prosimy o przybycie i zajęcie miejsc 20 minut przed rozpoczęciem uroczystości.

FIZJOTERAPIA WUM - I miejsce w Polsce w Rankingu Kierunków Studiów - Prespektywy 2019 !!!
Ewa Janiak 13.06.2019

Uprzejmie informujemy, że "Fizjoterapia" zajęła I miejsce w Polsce w Rankingu Kierunków Studiów przygotowanego w ramach Jubileuszowego 20 Rankingu Szkół Wyższych. Szczegóły w załączniku.

NAJLEPSI Z NAJLEPSZYCH 4,0
Ewa Janiak 11.06.2019

Szczegółowe warunki konkursu dostępne na stronach:

 Zapraszamy do zapoznanie się z informacjami związanymi z przygotowaniem wniosku:

 • O środki finansowe może ubiegać się uczelnia, w której studiuje wybitnie uzdolniony student lub studenci, którzy tworzą zespół.
 • Działania w projekcie powinny zostać ukierunkowane na uczestnictwo studentów w zawodach, konkursach i konferencjach o charakterze międzynarodowym.

 W ramach naboru wsparciem może zostać objęty student, który spełnia łącznie następujące warunki:

1.       jest studentem studiów I/II stopnia uczelni, która składa wniosek (dopuszcza się realizację ofert przez zespoły międzyuczelniane po wskazaniu uczelni odpowiedzialnej za realizację oferty);

2.       posiada udokumentowaną znajomość co najmniej jednego języka obcego na poziomie nie niższym niż B2 (poświadczoną w szczególności oświadczeniem lektora o poziomie znajomości języka obcego przez studenta lub certyfikatem potwierdzającym znajomość języka obcego);

3.       posiada pozytywną opinię opiekuna merytorycznego lub opiekuna koła naukowego na temat dotychczasowej aktywności naukowej.

 Okres realizacji projektu nie może przekroczyć 12 miesięcy oraz wykraczać poza datę 30 czerwca 2020 r.

 • Koszt realizacji jednego projektu nie może przekroczyć:

80 000,00 zł – w przypadku projektu realizowanego przez jednego studenta;

320   000,00 zł – w przypadku projektu realizowanego przez zespół studentów.

 • koszty bezpośrednie projektu:

o   wydatki związane z podróżami oraz opłaty za udział w konkursach, zawodach, konferencjach międzynarodowych;

o   koszty związane z merytorycznym przygotowaniem uczestników projektu do udziału w konkursach, zawodach, konferencjach międzynarodowych;

o   wydatki poniesione w celu ułatwienia studentom będącym osobami niepełnosprawnymi realizację zadań objętych projektem;

o   zakup materiałów i usług bezpośrednio związanych z celem przedmiotowego konkursu, zawodów, konferencji międzynarodowych (wydatki na zakup materiałów nie mogą przekroczyć 10% sumy pozostałych kosztów bezpośrednich projektu);

 • koszty pośrednie projektu (maksymalnie 5% kosztów bezpośrednich projektu).

  Do złożonej oferty należy dołączyć:

 • pełnomocnictwo dla osoby upoważnionej do reprezentowania uczelni i podpisania oferty;
 • kosztorys projektu przygotowany na wzorze MNiSW (załącznik nr 2);
 • CV studenta przygotowane na wzorze MNiSW (załącznik nr 3);
 • oświadczenie studenta o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów związanych z procesem oceny ofert, udzielania dofinansowania i realizacji umowy o dofinansowanie projektu, w tym w celu monitoringu, kontroli, sprawozdawczości i ewaluacji w ramach realizacji projektu pozakonkursowego o charakterze koncepcyjnym pt. „Najlepsi z najlepszych! 4.0.” na wzorze MNiSW (załącznik nr 4);
 • dokument potwierdzający znajomość przez studenta co najmniej jednego języka obcego na poziomie nie niższym niż B2 (poświadczoną w szczególności oświadczeniem lektora o poziomie znajomości języka obcego lub certyfikatem potwierdzającym znajomość języka obcego);
 • kopię dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku studentów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w wyborze w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatów.

 Regulacje wewnętrzne WUM:

Studenci zainteresowani udziałem w konkursie zapraszamy do złożenia dokumentacji w Dziale Wsparcia Projektów:

 • najpóźniej do dnia 18 czerwca 2019 r. roboczej wersji wniosku – w tym opinia opiekuna naukowego (może być wersja elektroniczna przesłana w postaci pliku doc na adres awn@wum.edu.pl )
 • najpóźniej do dnia 24 czerwca 2019 r. ostatecznej wersji wniosku w jednym egzemplarzu podpisanej przez autora projektu oraz kierownika jednostki WUM.

 Wniosek w formie elektronicznej zostanie złożony w Ministerstwie przez Dział Wsparcia Projektów dopiero po uzyskaniu kompletnego wniosku z ww. podpisami.

 Zachęcamy Państwa do konsultowania wniosków oraz przekazywania dokumentów do Działu Wsparcia Projektów we wcześniejszych niż powyżej wymienionych terminach:

awn@wum.edu.pl

 

Uwaga Studenci I roku studiów II stopnia - zmiana sali egzaminu!
Ewa Janiak 10.06.2019

Egzamin z Medycyny fizykalnej i balneoklimatologii odbędzie się w sali im. Paszkiewicza ul. Chałiubińskiego 5. Dzień i godzina pozostają bez zmian - 17 czerwca 15.00 - 16.30. Proszę być 20 min. wcześniej.