OPŁATY za usługi edukacyjne / WZÓR UMOWY

Potwierdzenia wpłat  za świadczone usługi edukacyjne
Studenci studiów niestacjonarnych (wieczorowych i zaocznych) Fizjoterapii zobowiązani są każdorazowo do niezwłocznego dostarczania do dziekanatu (osobiście, e-mailem lub faksem) potwierdzenia wpłaty czesnego za studia.


Wysokość opłat za studia

Prosimy studentów studiów niestacjonarnych o zapoznanie się z  Zarządzeniem nr 21/2019 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego z dnia 25.02.2019 r.. oraz   Zarządzeniem Nr 70 z dnia 25 czerwca 2019 r.  w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne w roku akademickim 2019/2020 (Zarządzenie dostępne poniżej oraz na stronie głównej Uczelni w "zakładce" - Zarządzenia Rektora)

UWAGA

Numery indywidualnych rachunków, na które należy wnosić opłaty zwarte są w umowie.

"Za usługi edukacyjne świadczone przez Uczelnię studenci obowiązani są regulować wobec Uczelni płatności w następujących terminach:

1) w przypadku opłat jednorazowych:

    a) studenci pierwszego roku  opłaty jednorazowe za semestr zimowy do dnia 15 października  danego roku akademickiego,

    b) studenci pierwszego roku opłaty jednorazowe za  semestr letni do dnia 15 lutego  danego roku akademickiego.

studenci kolejnych lat studiów (tj. od II roku )  opłaty jednorazowe za każdy  semestr zimowy do dnia 25 września  danego roku akademickiego,

-  opłaty jednorazowe za  każdy semestr letni do dnia 31 stycznia   danego roku akademickiego.

W przypadku opłat wniesionych po wskazanych wyżej terminach Uczelnia będzie naliczać odsetki ustawowe

 

W uzasadnionych i udokumentowanych przypadkach, opłata za semestr może być rozłożona na 2 raty.  Wniosek w sprawie rozłożenia płatności na raty student zobowiązany jest skierować do Dziekana II Wydziału Lekarskiego (do pobrania na stronie www poniżej ) Wnioski w w/w sprawie dotyczące semetru zimowego studentów I-szego roku studiów należy składać do dnia 1 października danego roku akademickiego. W pozostałych przypadkach wnioski o rozłożenie platności na raty należy skladać w Dziekanacie nie później niż  30 dni przed terminem rozpoczęcia semestru którego dotyczy wniosek.  Po tym terminie wnioski nie będą przyjmowane.

Student jest obowiązany dołączyć do wniosku dokumenty potwierdzające trudną sytuację materialną oraz inne dokumenty istotne do rozpoznania wniosku.

Wnioski nie zawierające powyższych dokumentów Dziekanat zwraca bez rozpoznania.

2) w przypadku opłat wnoszonych w ratach:

     a) opłaty w semestrze zimowym:

        - I rata do 15 października danego roku akademickiego;

        - II rata do 31 grudnia danego roku akademickiego;

      b) opłaty w semestrze letnim:

         - I rata do 15 lutego danego roku akademickiego;

         - II rata do 31 maja danego roku akademickiego."

W przypadku rozłożenia opłaty na raty wysokość każdej raty powiększa się o stawkę odsetek ustawowych obliczonych od kwot rozłożonych na raty tj. kwot płatnych w terminach późniejszych niż przewidziane dla opłat jednorazowych.