OPŁATY za usługi edukacyjne / WZÓR UMOWY

Potwierdzenia wpłat  za świadczone usługi edukacyjne
Studenci studiów niestacjonarnych (wieczorowych i zaocznych) Fizjoterapii zobowiązani są każdorazowo do niezwłocznego dostarczania do dziekanatu (osobiście, e-mailem lub faksem) potwierdzenia wpłaty czesnego za studia.


Wysokość opłat za studia

Prosimy studentów studiów niestacjonarnych o zapoznanie się z  Zarządzeniem nr 87/2017 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego z dnia 25.07.2017. w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne w roku akademickim 2017/2018 (Zarządzenie dostępne poniżej oraz na stronie głównej Uczelni w "zakładce" - Zarządzenia Rektora)

UWAGA

Uprzejmie informujemy o nadaniu indywidualnych numerów kont bankowych dla studentów do wnoszenia opłat za czesne i powtarzanie roku. Numery kont dostępne są po zalogowaniu się przez Portalu SSL-VPN (ssl.wum.edu.pl) w Centralnej Bazie Studentów (CBS) w zakładce płatności. Począwszy od nowego roku akademickiego 2012/2013 prosimy o regulowanie czesnego na spersonalizowany numer konta.


Przypomnienie do logowania (wg Informatora IT dostępnego na stronie WWW Dziekanatu Oddziału Fizjoterapii  w zakładce „Dokumenty do pobrania”):

Konta studentów w Centralnym Systemie Autoryzacji są uruchamiane w ciągu 3 dni roboczych od przekazania dziekanatom Elektronicznej Legitymacji Studenckiej (ELS). Dane konta studenta w Centralnym Systemie Autoryzacji (konta domenowego):

Login: sXXXXXX

mała literka s i sześć cyfr numeru albumu pisane ciągiem, np. s012345
(razem z cyfrą zero)

Hasło startowe: ciąg cyfr wydrukowany na rewersie ELS pisany bez spacji.

 UWAGA hasło startowe należy ze względów bezpieczeństwa zmienić w zakładce

Zmiana hasła w Centralnym Systemie Autoryzacji w przy pierwszym logowaniu. W przypadku zapomnienia własnego hasła należy zgłosić na adres it@wum.edu.pl wniosek o przywrócenie hasła startowego.

 

W przypadku problemów z logowaniem prosimy o kontakt z Działem Informatyki WUM Centrum Biblioteczno-Informacyjne ul. Żwirki i Wigury 63, p. III

 

POZOSTAŁE opłaty związane z tokiem studiów tj. indeks, legitymacja, dyplom i ich duplikaty należy dokonywać na poniższy rachunek bankowy:

 

30 1160 2244 7131 2000 0000 0000

  Zgodnie z Uchwałą nr 52A/2017  Senatu WUM z dnia 29.05.2017r:

"Za usługi edukacyjne świadczone przez Uczelnię studenci obowiązani są regulować wobec Uczelni płatności w następujących terminach:

1) w przypadku opłat jednorazowych:

    a) studenci pierwszego roku  opłaty jednorazowe za semestr zimowy do dnia 15 października  danego roku akademickiego,

    b) studenci pierwszego roku opłaty jednorazowe za  semestr letni do dnia 15 lutego  danego roku akademickiego.

studenci kolejnych lat studiów (tj. od II roku )  opłaty jednorazowe za każdy  semestr zimowy do dnia 25 września  danego roku akademickiego,

-  opłaty jednorazowe za  każdy semestr letni do dnia 31 stycznia   danego roku akademickiego.

W przypadku opłat wniesionych po wskazanych wyżej terminach Uczelnia będzie naliczać odsetki ustawowe

 

W uzasadnionych i udokumentowanych przypadkach, opłata za semestr może być rozłożona na 2 raty.  Wniosek w sprawie rozłożenia płatności na raty student zobowiązany jest skierować do Dziekana II Wydziału Lekarskiego (do pobrania na stronie www poniżej ) Wnioski w w/w sprawie dotyczące semetru zimowego studentów I-szego roku studiów należy składać do dnia 1 października danego roku akademickiego. W pozostałych przypadkach wnioski o rozłożenie platności na raty należy skladać w Dziekanacie nie później niż  30 dni przed terminem rozpoczęcia semestru którego dotyczy wniosek.  Po tym terminie wnioski nie będą przyjmowane.

Student jest obowiązany dołączyć do wniosku dokumenty potwierdzające trudną sytuację materialną oraz inne dokumenty istotne do rozpoznania wniosku.

Wnioski nie zawierające powyższych dokumentów Dziekanat zwraca bez rozpoznania.

2) w przypadku opłat wnoszonych w ratach:

     a) opłaty w semestrze zimowym:

        - I rata do 15 października danego roku akademickiego;

        - II rata do 31 grudnia danego roku akademickiego;

      b) opłaty w semestrze letnim:

         - I rata do 15 lutego danego roku akademickiego;

         - II rata do 31 maja danego roku akademickiego."

W przypadku rozłożenia opłaty na raty wysokość każdej raty powiększa się o stawkę odsetek ustawowych obliczonych od kwot rozłożonych na raty tj. kwot płatnych w terminach późniejszych niż przewidziane dla opłat jednorazowych.