Prace dyplomowe

Przed przystąpieniem do egzaminu dyplomowego należy złożyć w dziekanacie:

1. indeks ze wszystkimi wpisami

2. karty okresowych osiągnięć studenta ze wszystkimi wpisami

3. wypełnioną obiegówkę (proszę pamiętać, żeby obiegówkę wypełnić dopiero po ostatnim egzaminie)

4. wypełnioną ankietę osiągnięć studenta (z załącznikami, dotyczy osiągnięć uzyskanych na WUM)

5. zdjęcia do dyplomu ( 6 szt. wymiar 4,5 x 6,5)

Nr konta WUM do wpłaty za dyplom:

 Bank Millenium  30 1160 2244 7131 2000 0000 0000 ( z dopiskiem "opłata za dyplom imię i nazwisko, nr albumu)

 Zarządzenie Nr 34/2019

Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 11 kwietnia 2019 r.

 w sprawie: zasad składania, poddawania procedurze antyplagiatowej i archiwizowania 

prac dyplomowych (licencjackich i magisterskich)

(Zarządzenie w całości dostępne jest w załączniku poniżej )


§4

Zadania autora pracy dyplomowej 

1. Autor pracy składa u promotora tekst pracy w wersji przeznaczonej  do obrony w postaci wydruku komputerowego  oraz pliku elektronicznego ( na nośniku CD lub DVD) w formacie txt,pdf,docx,odt,rtf.

2. Płyta CD/DVD musi być trwale oznaczona:

a) imieniem i nazwiskiem autora pracy,

b) numerem albumu w przypadku pracy dyplomowej

c) podpisem autora pracy.

3. Maksymalny rozmiar jednego pliku pracy przesłanej promotorowi do badania to 15 MB. Praca może skladać się z więcej niż jednego pliku.

4. Autor pracy dyplomowej składa w dziekanacie w wyznaczonym terminie:

a) podpisany przez promotora ogólny raport z badania antyplagiatowego,

b) pracę w jednym egzemplarzu drukowanym oraz na nośniku elektronicznym, zatwierdzoną przez promotora,

c) oświadczenie, którego wzór stanowi załącznik nr 1  do niniejszej Procedury Antyplagiatowej

d) ocenę pracy dyplomowej 

TERMIN SKŁADANIA PRAC W DZIEKANACIE - 30 V 2019 r. 

 

Poniżej zamieszczony jest grafik obron w roku akademickim 2018/2019