Prace dyplomowe

Zarządzenie Nr 48/2017
Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
z dnia 12 maja  2017 r.
 w sprawie: zasad składania, poddawania procedurze antyplagiatowej i archiwizowania 
prac dyplomowych (licencjackich i magisterskich)
 (Zarządzenie w całości dostępne jest w załączniku poniżej )

§2

1.W wyznaczonym terminie student - autor pracy dyplomowej - składa w odpowiednim dziekanacie:

a)      Pracę dyplomową w dwóch egzemplarzach drukowanych, zatwierdzoną przez promotora;

b)     CD-ROM lub DVD z elektroniczną wersją pracy dyplomowej, identyczną z wersją drukowaną;

c)      Oświadczenia autora pracy, których wzory stanowią załącznik nr 1 i załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia;

d)     Oświadczenie promotora, którego wzór stanowi załącznik nr 3 do zarządzenia.

2.     W przypadku niespełnienia przez studenta wymienionych wymogów formalnych, praca nie
jest przyjmowana przez dziekanat.

§3

1.      Zawartość CD-ROM/DVD z pracą dyplomową określa instrukcja stanowiąca załącznik nr
4 do zarządzenia.

2.      Za zgodność tekstu pracy dyplomowej na płycie CD-ROM/DVD z tekstem drukowanym
odpow
iada student, zaręczając ten fakt w oświadczeniu, którego wzór stanowi załącznik
 nr 1
do zarządzenia
, oraz podpisując płytę CD-ROM/DVD.

§4

1.      Promotor zatwierdza pracę dyplomową poprzez złożenie, opatrzonego datą, podpisu na
obu egzemplarzach drukowanych pracy
i na płycie CD-ROMIDVO z elektroniczną wersją
pracy oraz podpisanie oświadczen
ia, którego wzór stanowi załącznik nr 3 do zarządzenia.

2.      W przypadku pracy magisterskiej prowadzonej na Wydziale Farmaceutycznym, na jednym
egzemplarzu pracy promotor dodatkowo wystaw
ia ocenę pracy.

3.      Promotor jest zobowiązany dokonać wyrywkowej kontroli zgodności wersji drukowanej
z wers
ją elektroniczną pracy. 


Studenci III roku studiów pierwszego stopnia oraz drugiego stopnia   przystępujący do obrony  pracy dyplomowej dołączają dokumenty :

1.) Oświadczenie autora (autorów) pracy (załącznik nr 1 dostępny poniżej)

2).Oświadczenie autora/ autorów pracy dyplomowej (udzielenie prawa WUM) (załącznik nr 2 dostępny poniżej).

3). Oświadczenie promotora pracy. (załącznik nr 3 dostępny poniżej)

Praca dyplomowa (składana w dziekanacie)

  •    2 wydrukowane egzemplarze, jeden egzemplarz oprawiony  w twardą oprawę drugi w miękką oprawę. Obydwa egzemplarze podpisane przez PROMOTORA pracy dyplomowej na stronie tytułowej.

  •  wersja elektroniczna -  Płyta CD lub DVD , identyczna z wersją drukowaną, zapisana w programie Microsoft Word. Płyta CD-ROM/DVD powinna być fizycznie trwale oznaczona (niezmywalnym mazakiem) w następujący sposób:    

1.    numer albumu studenta

2.    imię i nazwisko studenta

3.    własnoręczny podpis studenta

4.    własnoręczny podpis promotora.

(Instrukcja  przygotowania płyty CD-ROM / DVD z pracą dyplomową dostępna w załączniku nr 4  poniżej )

Płytę CD lub DVD umieszcza się w papierowej okładce i wraz z wydrukowanym i oprawionym egzemplarzem pracy dyplomowej składa w dziekanacie.  

Przed przystąpieniem do egzaminu dyplomowego należy złożyć w dziekanacie:

1. indeks ze wszystkimi wpisami

2. karty okresowych osiągnięć studenta ze wszystkimi wpisami

3. wypełnioną obiegówkę (proszę pamiętać, żeby obiegówkę wypełnić dopiero po ostatnim egzaminie)

4. wypełniony wniosek dyplomowy

5. wypełnioną ankietę osiągnięć studenta (z załącznikami, dotyczy osiągnięć uzyskanych na WUM)

6. zdjęcia do dyplomu ( 6 szt. wymiar 4,5 x 6,5)

Nr konta WUM do wpłaty za dyplom:

 Bank Millenium  30 1160 2244 7131 2000 0000 0000 ( z dopiskiem "opłata za dyplom imię i nazwisko)

 

 Dokumenty do pobrania:

Poniżej zamieszczony jest grafik obron w roku akademickim ...........