Ogłoszenia dla studentów kierunku lekarskiego

Subskrybuj zawartość Subskrybuj kanał RSS

Egzamin poprawkowy z "Neurologii"
agnieszka.mordzak 29.07.2015

Egzamin poprawkowy z "Neurologii" odbedzie się w dniu 31 sierpnia (poniedziałek), godz. 09.00, w Klinice Neurologii, ul. Cegłowska 80.

Egzamin poprawkowy z "Biochemii z elementami chemi"
agnieszka.mordzak 29.07.2015

Egzamin poprawkowy z "Biochemii z elementami chemi" odbedzie się w dniu 31 sierpnia (poniedziałek), godz. 11.00 - 13.00, w sali CD 231.

Praktyki studenckie
agnieszka.wereszko 28.07.2015

Proszę o zapoznanie się z załączoną informacją.

PRZENIESIENIA z innych uczelni na II Wydzia Lekarski WUM
Monika Leszczyńska 09.07.2015

Studenci innych uczelni ubiegający się o przeniesienie proszeni są o zapoznanie się z § 13 Regulaminu Studiów WUM https://www.wum.edu.pl/files/dokumenty/uchwaly-senatu/2015/uchwala_senatu_37-2015_zalacznik.pdf]

Warunkiem złożenia podania jest uzyskanie na uczelni macierzystej wszystkich zaliczeń oraz zdanie wszystkich egzaminów obowiązujących w roku akademickiego 2014/2015.

Wnioski o przeniesienie rozpatrywane będą w dwóch kategoriach:

- studia stacjonarne w języku polskim na studia stacjonarne w języku polskim,

- studia w języku angielskim na studia w języku angielskim.

Wymagane dokumenty:

-Wniosek o przeniesienie załącznik nr 22 Zarządzenia nr 97/2010 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego; http://1wl.wum.edu.pl/sites/1wl.wum.edu.pl/files/wniosek_o_przeniesienie_na_studia_z_innej_uczelni_0.pdf

-Karta przebiegu studiów (z liczbą godzin, punktami ECTS) lub wypis z indeksu wystawiony przez dziekanat uczelni macierzystej;

-Zaświadczenie z dziekanatu potwierdzające średnią ocen egzaminacyjnych z każdego roku studiów;

-Liczba punktów uzyskanych podczas kwalifikacji na studia (decyzja komisji rekrutacyjnej);

 

Wniosek o przeniesienie należy kierować do Dziekana II Wydziału Lekarskiego Pana Prof. dr hab. n.med. Marka Kucha

Komplet wyżej wymienionych dokumentów należy składać w dziekanacie w pok. 612 lub przesłać pocztą.

Wnioski przyjmowane będą w terminie od 17.08 do 31.08.2015r.

Wnioski niepełne lub złożone po terminie (decyduje data stempla pocztowego) nie będą rozpatrywane.

IV rok - Wyniki testu z Farmakologii
jadwiga.raczkowska 18.06.2015
Absolwenci roku 2015
jadwiga.raczkowska 22.05.2015

Proszę o zapoznanie się z poniżej załączonymi dokumentami niezbędnymi do wydania dyplomu:.