Ogłoszenia dla studentów kierunku lekarskiego

Subskrybuj zawartość Subskrybuj kanał RSS

Stypendia Ministra w roku akademickim 2018/2019.
Joanna Kurek 13.09.2018

Uprzejmie informuję, iż zgodnie z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 lipca 2015 r. w sprawie stypendiów ministra za wybitne osiągnięcia przyznawanych studentom (Dz. U. poz. 1050) oraz  za wybitne osiągnięcia przyznawane doktorantom (Dz. U. poz. 1051),  studenci  uczelni medycznych oraz doktoranci mogą ubiegać się o stypendia Ministra Zdrowia w roku akademickim 2018/2019.

 Szczegółowe informację na temat stypendiów są zamieszczone na stronie internetowej Ministra Zdrowia: 

 mz.gov.pl/zdrowie/stypendia-ministra

Wnioski należy składać w dziekanacie do 10 października 2018 roku.

 

Terminy egzaminów komisyjnych - kierunek lekarski
Elżbieta Rogaczyk 07.09.2018

Egzaminy komisyjne:

13.09 godz. 10:00 - Fizjologia z patofizjologią

18.09 godz. 10:00 - Patomorfologia

                     11:30 - Mikrobiologia

20.09 godz. 10:00 - Anatomia.

Dziekanat II Wydziału Lekarskiego, pok. 608/609

Proszę o pojawienie się 10 minut wcześniej, obowiązuje kolejność alfabetyczna.

Fakultety organizowane pod patronatem Prorektor do spraw Studenckich i Kształcenia
Monika Leszczyńska 30.08.2018

Zapraszamy na fakultety organizowane pod patronatem Prorektor do spraw Studenckich i Kształcenia prof. dr hab. n. med. Barbary Górnickiej w roku akademickim 2018/2019

Szczegółowe informacje o fakultetach dostępne są na stronie:

http://www.bodp.wum.edu.pl/fakultety.php

Fakultety organizowane przez Uniwersytet Warszawski dla studentów Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
Monika Leszczyńska 30.08.2018

Zapraszamy na fakultety organizowane przez Uniwersytet Warszawski dla studentów Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w roku akademickim 2018/2019 (semestr zimowy)

Szczegółowe informacje o fakultetach dostępne są na stronie:

http://www.bodp.wum.edu.pl/fakultety-uw-dla-wum.php

Adres strony do rejestracji:  www.fakultetyuwdlawum.wum.edu.pl 

 

Rejestracja na wszystkie fakultety UW dla WUM rozpocznie się 10.09.2018 o godz. 09:00, a zakończy 21.09.2018 o godz. 16:00

Zaliczenie komisyjne - Farmakologia i toksykologia III rok
Elżbieta Rogaczyk 17.08.2018

Terminy:

dla studentów, którzy zaliczają drugi semestr - 27 sierpnia (poniedziałek) godz. 10

dla studentów, którzy zaliczają cały rok - 29 sierpnia (środa) godz. 10.

Proszę być 10 min wcześniej i zgłosić się do pokoju 612.

Przeniesienia
Monika Leszczyńska 25.07.2018

Studenci innych uczelni ubiegający się o przeniesienie proszeni są o zapoznanie się z § 15 Regulaminu Studiów WUM wprowadzonego na mocy uchwały nr 31/2017 Senatu WUM

Wymagane dokumenty:

1.  Wniosek o przeniesienie załącznik nr 34 Zarządzenia nr 16/2016 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego;

2. Karta przebiegu studiów (z liczbą godzin, punktami ECTS) lub wypis z indeksu wystawiony przez dziekanat uczelni macierzystej;

3. Zaświadczenie z dziekanatu potwierdzające średnią ocen egzaminacyjnych z każdego roku studiów;

4.  Liczba punktów uzyskanych podczas kwalifikacji na studia (decyzja komisji rekrutacyjnej).

 

Warunkiem złożenia podania jest uzyskanie na uczelni macierzystej wszystkich zaliczeń oraz zdanie wszystkich egzaminów obowiązujących w roku akademickim 2017/2018

W związku z wypełnionymi limitami na latach wyższych, rozpatrywane będą tylko wnioski osób starających się o przeniesienie na II lub III rok studiów.

Wniosek należy kierować do Dziekana II Wydziału Lekarskiego Pana Prof. dr hab. n.med. Marka Kucha.

Komplet wyżej wymienionych dokumentów należy składać w Dziekanacie w pok. 612 lub przesłać pocztą w terminie od 30.07.do 17.08.2018 r. w godz. 10.00-14.00

Wnioski z niezaliczonym przedmiotem, wnioski niepełne lub złożone po terminie (decyduje data stempla pocztowego) nie będą rozpatrywane.