Ogłoszenia dla studentów kierunku lekarskiego

Subskrybuj zawartość Subskrybuj kanał RSS

Przeniesienia
Monika Leszczyńska 13.07.2017

Studenci innych uczelni ubiegający się o przeniesienie proszeni są o zapoznanie się z § 15 Regulaminu Studiów WUM wprowadzonego na mocy uchwały nr 31/2017 Senatu WUM

Wymagane dokumenty:

1.  Wniosek o przeniesienie załącznik nr 34 Zarządzenia nr 16/2016 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego;

2. Karta przebiegu studiów (z liczbą godzin, punktami ECTS) lub wypis z indeksu wystawiony przez dziekanat uczelni macierzystej;

3. Zaświadczenie z dziekanatu potwierdzające średnią ocen egzaminacyjnych z każdego roku studiów;

4.  Liczba punktów uzyskanych podczas kwalifikacji na studia (decyzja komisji rekrutacyjnej).

 

Warunkiem złożenia podania jest uzyskanie na uczelni macierzystej wszystkich zaliczeń oraz zdanie wszystkich egzaminów obowiązujących w roku akademickiego 2016/2017

W związku z wypełnionymi limitami na latach wyższych, rozpatrywane będą tylko wnioski osób starających się o przeniesienie na II lub III rok studiów.

Wniosek należy kierować do Dziekana II Wydziału Lekarskiego Pana Prof. dr hab. n.med. Marka Kucha.

Komplet wyżej wymienionych dokumentów należy składać w Dziekanacie w pok. 612 lub przesłać pocztą w terminie od 17.07.do 28.07.2017 r. w godz. 10.00-14.00

Wnioski niepełne lub złożone po terminie (decyduje data stempla pocztowego) nie będą rozpatrywane.

Zaliczenie poprawkowe z Łaciny.
Joanna Kurek 12.07.2017

Zaliczenie poprawkowe z Łaciny dla I roku II Wydziału Lekarskiego odbędzie się 1 sierpnia, godz. 10:00 w Sali 119 w Centrum Dydaktycznym.

Ważna informacja dla studentów VI roku.
Joanna Kurek 19.06.2017

Uprzejmie informuję, że w celu umożliwienia absolwentom Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego uzyskania uwierzytelnienia w Systemie Monitorowania Kształcenia (SMK) w ostatnim tygodniu czerwca wydłużamy godziny pracy. W dniach 26 - 30 czerwca 2017 r. Zespół ds. Rejestracji i Prawa Wykonywania Zawodu będzie pełnił dyżur w godzinach od 8.00 do 18.00. (stanowisko nr 3 Biura Obsługi Lekarza Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie, ul. Puławska 18).

ABSOLWENCI WUM (lekarze nieposiadający prawa wykonywania zawodu) celem uzyskania uwierzytelnienia w systemie SMK zgłaszają się do Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie OSOBIŚCIE z:

  1. zaświadczeniem o ukończeniu uczelni medycznej- WUM lub dyplomem ukończenia uczelni medycznej,
  2. dokumentem tożsamości (dowód osobisty lub paszport)
  3. wydrukowanym i podpisanym wnioskiem (papierowym) o modyfikację uprawnień,

do dnia 30 czerwca 2017 r. w godzinach pracy Biura Obsługi Lekarza OIL w Warszawie.

WAŻNE!!  Uzyskanie uwierzytelnienia, a więc „roli” w systemie SMK nie jest jednoznaczne ze złożeniem wniosku o LEK/LDEK. Tym samym po uzyskaniu statusu „zaakceptowany”, a więc akceptacji wniosku o nadanie uprawnień w roli „Absolwenta”, kolejnym krokiem jest złożenie odrębnego wniosku o przystąpienie do LEK/LDEK.

Wolontariat w SP CSK
Joanna Kurek 09.06.2017

Studentów zainteresowanych pracą w SP Centralnym Szpitalu Klinicznym, w ramach wolontariatu, na stanowisku sanitariusza (pomoc przy transporcie chorych  na POOP, BO, do Pracowni na badania, itp.) zapraszamy do kontaktu z Naczelną Pielęgniarką SP CSK – Panią mgr Alicją Trojanowską (22/599-29-10).

Informacja dla studentów VI roku
Joanna Kurek 19.05.2017

Szanowni Państwo,

Zameldowanie na obszarze powiatu warszawskiego, warszawsko–zachodniego oraz powiatu piaseczyńskiego, a nie powiatu pruszkowskiego obejmuje jednolity obszar przy uwzględnianiu przyznawania miejsc stażowych. Powiat pruszkowski jest odrębnym powiatem. Tym samym posiadane zameldowanie na obszarze powiatu pruszkowskiego, nie może być traktowane na równi z zameldowaniem na obszarze powiatu warszawskiego, warszawsko–zachodniego oraz powiatu piaseczyńskiego przy kierowaniu do szpitali obejmujących wskazany obszar tzw. „ szpitali warszawskich”.

 Szczegółowy „Wykaz powiatów województwa mazowieckiego, objętych obszarem działania OIL w Warszawie oraz odpowiadających im podmiotów uprawnionych do zatrudniania lekarza stażysty” będący załącznikiem Nr 1 do uchwały Nr 15/R-VII/17 ORL w Warszawie z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie zasad kierowania lekarzy, lekarzy dentystów do odbycia stażu podyplomowego na obszarze działania Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie, znajduje się na stronie OIL w Warszawie http://izba-lekarska.pl/wp-content/uploads/2017/04/Wykaz-powiat%C3%B3w-woj.-maz.-do-uchwa%C5%82y-nr-15-R-VII-17.pdf

Zespołu ds. Rejestracji i Prawa Wykonywania Zawodu oraz Stażu Podyplomowego

tel. 22 54 28 314

fax.22 54 28 315

e`mail: sylwia.jaworska@oilwaw.org.pl