Ogłoszenia dla studentów kierunku lekarskiego

Subskrybuj zawartość Subskrybuj kanał RSS

Ważna informacja dla studentów VI roku.
Joanna Kurek 19.06.2017

Uprzejmie informuję, że w celu umożliwienia absolwentom Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego uzyskania uwierzytelnienia w Systemie Monitorowania Kształcenia (SMK) w ostatnim tygodniu czerwca wydłużamy godziny pracy. W dniach 26 - 30 czerwca 2017 r. Zespół ds. Rejestracji i Prawa Wykonywania Zawodu będzie pełnił dyżur w godzinach od 8.00 do 18.00. (stanowisko nr 3 Biura Obsługi Lekarza Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie, ul. Puławska 18).

ABSOLWENCI WUM (lekarze nieposiadający prawa wykonywania zawodu) celem uzyskania uwierzytelnienia w systemie SMK zgłaszają się do Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie OSOBIŚCIE z:

  1. zaświadczeniem o ukończeniu uczelni medycznej- WUM lub dyplomem ukończenia uczelni medycznej,
  2. dokumentem tożsamości (dowód osobisty lub paszport)
  3. wydrukowanym i podpisanym wnioskiem (papierowym) o modyfikację uprawnień,

do dnia 30 czerwca 2017 r. w godzinach pracy Biura Obsługi Lekarza OIL w Warszawie.

WAŻNE!!  Uzyskanie uwierzytelnienia, a więc „roli” w systemie SMK nie jest jednoznaczne ze złożeniem wniosku o LEK/LDEK. Tym samym po uzyskaniu statusu „zaakceptowany”, a więc akceptacji wniosku o nadanie uprawnień w roli „Absolwenta”, kolejnym krokiem jest złożenie odrębnego wniosku o przystąpienie do LEK/LDEK.

Wolontariat w SP CSK
Joanna Kurek 09.06.2017

Studentów zainteresowanych pracą w SP Centralnym Szpitalu Klinicznym, w ramach wolontariatu, na stanowisku sanitariusza (pomoc przy transporcie chorych  na POOP, BO, do Pracowni na badania, itp.) zapraszamy do kontaktu z Naczelną Pielęgniarką SP CSK – Panią mgr Alicją Trojanowską (22/599-29-10).

Informacja dla studentów VI roku
Joanna Kurek 19.05.2017

Szanowni Państwo,

Zameldowanie na obszarze powiatu warszawskiego, warszawsko–zachodniego oraz powiatu piaseczyńskiego, a nie powiatu pruszkowskiego obejmuje jednolity obszar przy uwzględnianiu przyznawania miejsc stażowych. Powiat pruszkowski jest odrębnym powiatem. Tym samym posiadane zameldowanie na obszarze powiatu pruszkowskiego, nie może być traktowane na równi z zameldowaniem na obszarze powiatu warszawskiego, warszawsko–zachodniego oraz powiatu piaseczyńskiego przy kierowaniu do szpitali obejmujących wskazany obszar tzw. „ szpitali warszawskich”.

 Szczegółowy „Wykaz powiatów województwa mazowieckiego, objętych obszarem działania OIL w Warszawie oraz odpowiadających im podmiotów uprawnionych do zatrudniania lekarza stażysty” będący załącznikiem Nr 1 do uchwały Nr 15/R-VII/17 ORL w Warszawie z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie zasad kierowania lekarzy, lekarzy dentystów do odbycia stażu podyplomowego na obszarze działania Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie, znajduje się na stronie OIL w Warszawie http://izba-lekarska.pl/wp-content/uploads/2017/04/Wykaz-powiat%C3%B3w-woj.-maz.-do-uchwa%C5%82y-nr-15-R-VII-17.pdf

Zespołu ds. Rejestracji i Prawa Wykonywania Zawodu oraz Stażu Podyplomowego

tel. 22 54 28 314

fax.22 54 28 315

e`mail: sylwia.jaworska@oilwaw.org.pl

Warunkowy wpis na rok akademicki 2016/2017
Jakub Czubrychowski 23.09.2016

Uprzejmie informujemy, że osoby które nie uzyskały zaliczenia z danego przedmiotu w roku akademickim 2015/2016, proszone są o złożenie wniosku o warunkowe podjęcie studiów w następnym roku zaadresowane do odpowiedniego Prodziekana do dnia 30 września br. Wniosek ten jest podstawą do przepisania na następny rok.

Studenci zakwalifikowani na I rok 2016/2017
Jakub Czubrychowski 22.09.2016

Uprzejmie informujemy, że w dniu 30 września br. w trakcie Dnia Adaptacyjnego, który rozpoczyna się o godz.9:30 w Centrum Dydaktycznym WUM przy ul. Ks. Trojdena 2a będą rozdawane legitymacje studenckie. Prosimy o posiadanie ze sobą dowodu wpłaty za legitymację i indeks w wysokości 21zł na konto uczelniane o numerze  62 1240 6960 6323 2000 0000 0000. W tytule przelewu powinny znajdować się: Imię, nazwisko, numer albumu oraz nazwa kierunku. Dowód wpłaty jest podstawą do wydania legitymacji.