Nostryfikacja dyplomów

Aktualizacja: 05.05.2017

NOSTRYFIKACJA DYPLOMU UKOŃCZENIA STUDIÓW WYŻSZYCH

Dokumenty potrzebne do przeprowadzenia procesu nostryfikacji dyplomu uzyskanego za granicą należy składać osobiście w terminie od 1 października do 31 marca.

Wymagane dokumenty:

1. wniosek w języku polskim skierowany do Rady II Wydziału Lekarskiego, zawierający :

a)  imię i nazwisko oraz adres zamieszkania osoby ubiegającej się o nostryfikację dyplomu uzyskanego za granicą;

b) pełną nazwę nabytych za granicą kwalifikacji lub tytułu zawodowego;

c) datę wydania dyplomu;

d) nazwę instytucji, która wydała dyplom;

e) nazwę państwa, w którego systemie szkolnictwa wyższego działa instytucja, która wydała dyplom;

f) nazwę świadectwa lub dyplomu, na podstawie którego osoba ubiegająca się o nostryfikację dyplomu uzyskanego za granicą została przyjęta na studia zakończone wydaniem tego dyplomu, datę wydania świadectwa lub dyplomu, nazwę  instytucji, która wydała świadectwo lub dyplom, oraz nazwę państwa, w którego systemie szkolnictwa działa instytucja, która wydała świadectwo lub dyplom.

2. życiorys w języku polskim

3. oryginał dyplomu uzyskanego za granicą (do wglądu) oraz poświadczone kopie

4. dokumenty stwierdzające przebieg studiów takie jak: suplement do dyplomu, programy wszystkich lat studiów (sylabusy), wykaz przedmiotów i ocen lub indeks w kopiach oraz oryginały do wglądu

5. tłumaczenie na język polski dokumentów, o których mowa w punktach 3 i 4, sporządzone przez tłumacza przysięgłego wpisanego na listę tłumaczy przysięgłych prowadzoną przez Ministra Sprawiedliwości albo sporządzonego lub poświadczonego przez właściwego konsula Rzeczypospolitej Polskiej.

6. kserokopia dokumentu tożsamości.

7. każda osoba ubiegająca się o nostryfikację dyplomu zdaje egzamin w zakresie programu obowiązującego w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym.

8. za przeprowadzenia przewodu nostryfikacyjnego przewidziana jest opłata, której wysokość ustala Dziekan - 2.695 zł niezależnie od wyniku postępowania nostryfikacyjnego (opłata wnoszona na konto podane niżej - w tytule "za postępowanie nostryfikacyjne prowadzone w II WL - imię i nazwisko")

9. proces nostryfikacji w całości jest przeprowadzany w języku polskim, zgodnie z ustawą o języku polskim z 1999 r. i Rozporządzeniem MNiSW z 2011 r. oraz opinia prawną WUM


NOSTRYFIKACJA STOPNIA NAUKOWEGO

Dokumenty potrzebne do przeprowadzenia procesu nostryfikacji stopnia naukowego uzyskanego za granicą należy składać osobiście:

1. podanie w języku polskim (z dokładnym adresem do korespondencji)
2. życiorys w języku polskim
3. oryginał dyplomu potwierdzjący uzyskanie stopnia naukowego (do wglądu)
4.  w przypadku ubiegania sie o uznanie stopnia naukowego za równoważny z polskim stopniem naukowym:

  • doktora -kopię rozprawy doktorskiej
  • doktora habilitowanego -kopie dokumentów potwierdzających osiągnięcia naukowe 
    - stanowiących podstawę przyznania wnioskodawcy stopnia naukowego

5.kopię dyplomu ukończenia studiów wyższych lub dyplomu  potwierdzającego uzyskanie stopnia naukowgo (oryginał do wglądu)
6. oświadczenie, że stopień naukowy, o którego nostryfikację kandydat się ubiega, nie stanowił dotychczas przedmiotu postępowania nostryfikacyjnego
7. tłumaczenie na język polski dokumentów, o których mowa w punktach 3 - 5, sporządzone przez tłumacza przysięgłego
8. za przeprowadzenie przewodu nostryfikacyjnego przewidziana jest opłata w wysokości 2.695 zł.niezależnie od wyniku postępowania nostryfikacyjnego  (opłata wnoszona na konto podane niżej w tytule - "za postępowanie nostryfikacyjne prowadzone w IIWL oraz imię i nazwisko)

Konto, na które należy uiszczać opłaty:
Bank Millennium
80 1160 2202 0000 0003 0814 2465
Warszawski Uniwersytet Medyczny, ul. Żwirki i WIgury 61, 02-091 Warszawa