Przewody doktorskie

Sprawami związanymi z przewodami doktorskimi zajmują się:
mgr Małgorzata Ordyniak
tel. (0-22) 57-20-608, e-mail: malgorzata.ordyniak@wum.edu.pl


DOKUMENTY POTRZEBNE DO WSZCZĘCIA PRZEWODU DOKTORSKIEGO

 • wniosek o wszczęcie przewodu doktorskiego według wzoru (załącznik);
 • opinię przyszłego promotora o doktorancie i projekcie pracy doktorskiej - podpisaną przez promotora;
 • życiorys (podpisany przez kandydata); 
 • proponowany tytuł, założenia i plan prac w punktach oraz obszerniejsze omówienie celów, założeń, zakresu i wykorzystanych metod badawczych (konspekt pracy podpisany przez doktoranta i promotora); 
 • wykaz publikacji naukowych oraz wykaz doniesień zjazdowych z zaznaczeniem publikacji opublikowanych w czasopiśmie recenzowanym z listy ministerialnej; 
 • kwestionariusz osobowy (załącznik);
 • kserokopia dyplomu lekarza/magistra (oryginał do wglądu); 
 • kserokopia specjalizacji (oryginał do wglądu);
 • zgoda Komisji Bioetycznej (każdy kandydat musi mieć zgodę komisji bioetycznej lub informację komisji, iż taka zgoda nie jest wymagana); 
 • informacja o przebiegu przewodu doktorskiego, jeżeli uprzednio kandydat ubiegał się o nadanie stopnia naukowego doktora;
 • odbitki prac opublikowanych i maszynopisy przyjętych do druku wraz z listem redakcji o zakwalifikowaniu pracy do druku;
 • zaświadczenie o zatrudnieniu w danej jednostce organizacyjnej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego lub zaświadczenie ze Studium Doktoranckiego. 

1.  Spotkanie w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego odbywa się co najmniej na 2 tygodnie przed posiedzeniem Rady Wydziału

2.   Kandydat do wszczęcia przewodu doktorskiego składa komplet dokumentów do Dziekanatu
II WL co najmniej tydzień przed planowanym spotkaniem w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego 

Informujemy, że osoby które wszczęły przewód doktorski w II Wydziałe Lekarskim nie wnoszą opłat za egzaminy z dziedziny dodatkowej.


WYMAGANE DOKUMENTY NIEZBĘDNE DO POWOŁANIA RECENZENTÓW W PRZEWODZIE DOKTORSKIM ORAZ KOMISJI EGZAMINACYJNEJ

Przed złożenie pracy doktorskiej prosimy o zapoznanie się i zastosowanie do procedur antyplagiatowych zawartych w Zarządzeniu nr 34/2019 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego z dnia 11 kwietnia 2019 r. (załącznik)

1.   rozprawa doktorska oprawiona – 4 egzemplarze (zatwierdzone i podpisane przez promotora)

2.    praca doktorska na płycie CD (format PDF) – 3 egzemplarze (podpisane przez autora oraz zatwierdzone i podpisane przez promotora)

3.    streszczenie pracy doktorskiej w wersji elektronicznej (format PDF) przesłane drogą mailową  z podaniem imienia, nazwiska, tytułu rozprawy oraz osoby promotora

4.    oświadczenie do Biblioteki WUM (załącznik)

5.   oświadczenie promotora (załącznik

6.   oświadczenie autora rozprawy doktorskiej (załącznik)

OBRONA PRACY DOKTORSKIEJ

1.    Publiczna obrona rozprawy doktorskiej toczy się na otwartym posiedzeniu przed Komisją ds. obron prac doktorskich II Wydziału Lekarskiego. Komisja powoływana jest co najmniej na 10 dni przed wyznaczonym terminem posiedzenia.

2.    Na obronie rozprawy musi być obecny Promotor oraz przynajmniej jeden z wyznaczonych dwóch Recenzentów.

3.    Podczas obrony doktorant prezentuje główne założenia rozprawy doktorskiej (czas prezentacji 10-12 minut).

4.    Po prezentacji tez pracy, uzyskanych wyników i wniosków Recenzenci przedstawiają swoje oceny pracy. W razie nieobecności jednego Recenzenta recenzja zostaje odczytana przez osobę wyznaczoną przez Dziekana. Do Doktoranta kierowane są następnie pytania od osób obecnych na posiedzeniu. Doktorant ustosunkowuje się najpierw do uwag i pytań  Recenzentów, potem odpowiada na zadane z sali pytania. W otwartej części obrad mogą zabierać głos wszyscy zebrani na sali posiedzeń.

INFORMACJA DOTYCZĄCA MOŻLIWOŚCI PISANIA ROZPRAWY DOKTORSKIEJ

Przypominamy, że zgodnie z art. 13 Ustawy o stopniach i tytułach z dnia 11 lipca 2014 roku istnieje  możliwość pisania pracy doktorskiej z cyklu publikacji (patrz niżej - punkt 2).

- minimum 2 prace oryginalne (Doktorant jako  pierwszy autor), nie wchodzące w skład dorobku będącego podstawą wszczęcia przewodu doktorskiego. O wszczęciu w każdym indywidualnym przypadku decyduje Rada Wydziału. Warunkiem wszczęcia tego typu rozprawy jest wypełnienie poniższego zalecenia zawartego w ustawie:

1. Rozprawa doktorska, przygotowywana pod opieką promotora albo pod opieką  promotora i promotora pomocniczego, o którym mowa w art. 20 ust. 7, powinna stanowić oryginalne rozwiązanie problemu naukowego lub oryginalne dokonanie artystyczne oraz wykazywać ogólną wiedzę teoretyczną kandydata w danej dyscyplinie naukowej lub artystycznej oraz umiejętność samodzielnego prowadzenia pracy naukowej lub artystycznej.


ZALECENIA RADY WYDZIAŁU DOTYCZĄCE PROWADZENIA PRZEWODÓW DOKTORSKICH W II WYDZIALE LEKARSKIM

 

1.      Wszczęcie  przewodu doktorskiego:

 

a. Posiadanie wydanej lub przyjętej do druku publikacji naukowej w formie książki lub co najmniej jednej publikacji naukowej w recenzowanym czasopiśmie naukowym wymienionym w wykazie czasopism naukowych ogłaszanym przez ministra właściwego do spraw nauki zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 44 ust. 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2016 r. poz. 2045, z późn. zm.) lub recenzowanych materiałach z międzynarodowej konferencji naukowej lub. publiczna prezentacja dzieła artystycznego.

b. Zaawansowanie prac nad doktoratem min. 70% - poparte opinią promotora. Za zaawansowanie uważa się także: przygotowanie planu pracy, przygotowanie merytoryczne, "obczytanie" piśmiennictwa, zakupienie odczynników, przygotowanie grupy badanej, itd. (wyjątek grant promotorski – możliwa mniejsza niż 30,  liczba procent – opiniuje promotor)

c.  Zgodnie z uchwałą RW z dnia 14 marca 2012  maksymalna liczba  kandydatów do stopnia doktora, nad którymi może sprawować opiekę naukową promotor  - 5 osób  (liczone są wszystkie osoby, które mają otwarty w danym momencie doktorat).

 

2. Czas od wszczęcia do obrony 4 lata. Zalecany czas to 2 lata. Nie obroniony w tym czasie doktorat po zaopiniowaniu przez Kolegium Dziekańskie jest zamykany przez Radę Wydziału.

 

3. Zaleca się, aby materiał naukowy z pracy doktorskiej został w części lub całości opublikowany w czasopiśmie recenzowanym posiadającym punktację MNiSW. (Nie jest to wymóg do obrony pracy.)

 

4. Rada Wydziału powołuje dwóch recenzentów spoza WUM. Dopuszcza się w uzasadnionych przypadkach, powołanie jednego recenzenta z WUM, ale spoza Rady Wydziału II WL.

 

5. Wniosek o wyróżnienie doktoratu zgłasza 2 recenzentów (wnioski o wyróżnienie składane są razem z recenzją . Możliwe jest złożenie takiego wniosku przez Recenzenta w późniejszym terminie, nie później jednak niż w trakcie obrony , przed głosowaniem Komisji ds. Obron). Decyzje o wyróżnieniu podejmuje Rada Wydziału w pełnym składzie,  po zapoznaniu się z opinią Recenzentów i Komisji Rady Wydziału.

 

6. Terminy obron planowane są i przesyłane do wiadomości członków Rady Wydziału we wrześniu na rozpoczynający się rok akademicki.

W jednym terminie przeprowadza się obrony nie więcej niż 4 doktoratów.

 

7. Dziekan powołuję Komisję reprezentująca Radę Wydziału. Członkowie Komisji są odpowiednio wcześniej poinformowani. Obecność jest potwierdzona, obowiązkowa.

  

8Doktorant przygotowuje streszczenie pracy dla członków Komisji. (Streszczenie rozprawy doktorskiej zamieszcza się na stronie internetowej Wydziału w dniu podjęcia przez Radę uchwały o przyjęciu rozprawy doktorskiej, a recenzje w dniu ich przekazania przez recenzentów.  Streszczenie rozprawy i recenzje pozostają na stronie internetowej co najmniej do dnia nadania stopnia doktora) .

 

Załączniki: