Tytuł naukowy profesora

Sprawami związanymi z postępowaniami o nadanie tytułu naukowego profesora zajmuje się:

mgr Joanna Pilarska 

tel. (0-22) 57-20-224, e-mail: joanna.pilarska@wum.edu.pl

Tytuł profesora może być nadany osobie, która uzyskała stopień doktora habilitowanego lub osobie, która nabyła uprawnienia równoważne z uprawnieniami doktora habilitowanego na podstawie art. 21a, oraz:

1) posiada osięgnięcia naukowe znacznie przekraczjące wymagania stawiane w postępowaniu habilitacyjnym;
2) posiada doświadczenie w kierowaniu zespołami badawczymi realizującymi projekty finansowane w drodze konkursów krajowych lub zagranicznych lub odbyła staże naukowe w instytucjach naukowych, w tym zagranicznych, lub prowadziła prace naukowe w instytucjach naukowych, w tym zagranicznych;
3) posiada osiągnięcia w opiece naukowej – uczestniczyła co najmniej:
    a) raz w charakterze promotora w przewodzie doktorskim zakończonym nadaniem stopnia, oraz 
    b) raz w charakterze promotora pomocniczego w przewodzie doktorskim zakończonym nadaniem
        stopnia lub uczestniczy w charakterze promotora w otwartym przewodzie doktorskim, oraz
    c) dwa razy w charakterze recenzenta w przewodzie doktorskim lub w przewodzie habilitacyjnym lub w postępowaniu habilitacyjnym, 
- z zastrzeżeniem ust. 2 i 3.

 

Osoba ubiegająca się o uzyskanie tytułu profesora składa kierownikowi jednostki organizacyjnej wniosek o nadanie tego tytułu.

Do wniosku o nadanie tytułu profesora osoba ubiegająca się o jego uzyskanie załącza:
1) kopie dokumentów potwierdzjących posiadanie stopni doktora i doktora habilitowanego albo decyzji o nabyciu uprawnień równoważnych uprawnieniom wynikającym z posiadania stopnia doktora habilitowanego, wydanych na podstawie art. 21a ustawy;
2) autoreferat, w języku polskim i angielskim, przedstawiający:
     a) osiągnięcia naukowe albo artystyczne,
     b) osiągnięcia w zakresie opieki naukowej i kształcenia młodej kadry naukowej, w tym informację o zakończonych nadaniem stopnia przewodach doktorskich, w których osoba ta uczestniczyła w  charakterze promotora lub promotora pomocniczego, otwartych przewodach doktorskich, w których uczestniczy w charakterze promotora, oraz sporządzonych recenzjach w przewodach doktorskich, przewodach habilitacyjnych lub postępowaniach habilitacyjnych,
      c) działalność popularyzującą naukę;

3) ankietę oceny osiągnięć naukowych albo artystycznych po uzyskaniu stopnia doktora habilitowanego, a w przypadku określonym w art. 21a albo art. 26 ust. 3 ustawy - po uzyskaniu stopnia doktora zawierającą informacje określone w załączniku nr 2 do rozporządzenia, ze wskazaniem, które z tych osiągnięć uznaje na najważniejsze (załącznik).

4) analizę bibliometryczną dokonaną przez Bibliotekę Główną Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Biblioteka  Główna  dokonuje wyliczeń punktacji dorobku naukowego dla których WUM jest instytucją przeprowadzającą postępowanie o nadanie tytułu profesora.

Wszelkie uwagi i pytania dotyczące problematyki oceny dorobku naukowego, prosimy kierować do Oddziału Informacji Naukowej: e-mail: oin@wum.edu.pl; tel.: 22 116 60 07, 22 116 60 03

5) kwestionariusz osobowy (załącznik)

Koszt przeprowadzenia postępowania o nadanie tytułu naukowego profesora dla osób spoza uczelni równy jest wysokości wynagrodzenia dla recenzentów, tj. :  5 x 2.695 PLN = 13.475 PLN


Wniosek o nadanie tytułu profesora wraz z załącznikami składa się w formie elektronicznej i papierowej.