Ogłoszenia dla studentów fizjoterapii

Subskrybuj zawartość Subskrybuj kanał RSS

Konferencja - „Aktywność po transplantacji nerki lub wątroby i psychofizyczne determinanty udziału w życiu społecznym i zawodowym”
Ewa Janiak 16.10.2018

Komitet Organizacyjny Konferencji pragnie serdecznie zaprosić na Konferencję „Aktywność po transplantacji nerki lub wątroby i psychofizyczne determinanty udziału w życiu społecznym i zawodowym”, która odbędzie się dnia 9 listopada 2018 w sali nr. 8 Centrum Biblioteczno – Informacyjnego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Udział w konferencji jest bezpłatny.

Aby wziąć udział w konferencji należy zarejestrować się do dnia 30.10.2018 r., na adres zpk.konferencja@wum.edu.pl, w tytule prosimy wpisać udział_bierny_imię_nazwisko. W treści maila prosimy podać imię, nazwisko, zawód, w przypadku studentów kierunek i rok studiów.

W załączeniu przesyłamy plakat konferencji.    

z wyrazami szacunku,

Komitet Organizacyjny Konferencji,

Sekretarz

mgr Arleta Majchrzak
starszy referent
Zakładu Pielęgniarstwa Klinicznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
tel. 836-09-72

UWAGA!

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Warszawski Uniwersytet Medyczny, uczelnia publiczna, z siedzibą w Warszawie, ul. Żwirki i Wigury 61, 02-091 Warszawa;.
 2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych (IOD) z którym można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: iod@wum.edu.pl, telefonicznie pod numerem telefonu: 22 57 20 320 lub pisemnie na adres Administratora.
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie przepisów ustawy
  z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym w niezbędnym zakresie dla realizacji obowiązków wynikających z tej ustawy, a samo podanie tych danych wymagane jest przepisami powszechnie obowiązującego prawa.
 4. Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane, w zależności od udzielenia przeze Panią/Pana zgody, również w celach informacyjnych, marketingowych lub dostępu do portalu teleinformatycznego Uczelni na podstawie wyrażonej przeze Panią/Pana w sposób świadomy i dobrowolny zgody.
 5. Pani/Pana dane będą udostępniane wyłącznie tym podmiotom zewnętrznym, które posiadają ustawowe prawo do ich przetwarzania i tylko w przypadkach ustawą określonymi, a także podmiotom, z którymi Uczelnia posiada zawarte umowy powierzenia danych w zakresie utrzymania systemu informatycznego Uczelni.
 6. Pani/Pan ma prawo cofnąć zgodę w każdym czasie poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres iod@wum.edu.pl lub, wedle swojego uznania, poprzez pisemne powiadomienie Administratora. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność
  z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody udzielonej przed jej wycofaniem.
 7. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane dla celów realizacji przepisów ustawy prawo o szkolnictwie wyższym będą przechowywane przez wymagany prawem okres czasu, natomiast dane osobowe przetwarzane w celach informacyjnych, marketingowych lub dostępu do portalu teleinformatycznego będą przechowywane do momentu cofnięcia zgody, przy czym nie dłużej niż przez okres 5 lat od momentu jej udzielenia.
 8. Pani/Pan ma prawo żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także przeniesienia danych.
 9. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu, nie będą przetwarzane w innym celu niż ten, dla którego je zebrano oraz nie będą przekazywane odbiorcy w państwie trzecim lub organizacji międzynarodowej.

Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Design Thinking Week 2018 Warszawa
Ewa Janiak 16.10.2018

Uprzejmie informujemy, że w dniach 12-18 listopada br. odbędzie się Design Thinking Week 2018 Warszawa – festiwal myślenia projektowego, który jest oparty na pracy warsztatowej. Tegoroczne wydarzenie będzie poświęcone kompetencjom przyszłości. Organizatorzy zapraszają do wspólnego działania i kreatywnego myślenia: młodzież, studentów, seniorów, nauczycieli, profesorów, urzędników oraz biznesmenów.

Szczegółowe informacje na stronie https://dtweek.com/dtw-warszawa/

Zaproszenie na II Warszawskie Seminarium "Interdyscyplinarne oblicza stwardnienia rozsianego"
Ewa Janiak 12.10.2018

Prosimy o zapoznanie się ze szczegółami zaproszenia w załącznikach poniżej.

DNI REKTORSKIE 2018 / 2019
Dorota Koncewicz 10.10.2018

Proszę o zapoznanie się z  Zarządzeniem  nr 113/2018 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego z dnia 9 października 2018 r. w sprawie ogłoszenia w dniach 2 listopada 2018 r. oraz 24 grudnia 2018 r. dni rektorskich.

Stypendia Ministra
Ewa Janiak 21.09.2018

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dn. 17.07. 2015 r. w sprawie stypendiów ministra za wybitne osiągnięcia przyznawanych studentom (Dz. U. poz. 1050) oraz  rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dn. 15.07.2015 za wybitne osiągnięcia przyznawane doktorantom (Dz. U. poz. 1051),  studenci  uczelni medycznych oraz doktoranci mogą ubiegać się o stypendia Ministra Zdrowia w roku akademickim 2018/2019.

 Szczegółowe informację na temat stypendiów są zamieszczone na stronie internetowej Ministra Zdrowia: 

 mz.gov.pl/zdrowie/stypendia-ministra.

Wnioski o stypendia prosimy składać  w dziekanacie (pok. 604) do 10 października 2018 roku.

XV edycja Ogolnopolskiego Konkursu "Otwarte drzwi"
Ewa Janiak 18.09.2018

Prosimy o zapoznanie się z informacją o XV edycji Ogónopolskiego Konkursu "Otwarte drzwi" organizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacyjny Osób Niepełnosprawnych. Szczegóły w załączniku.