Ogłoszenia dla studentów kierunku lekarskiego

Subskrybuj zawartość Subskrybuj kanał RSS

WSS Olsztyn - praktyki
Elżbieta Rogaczyk 12.06.2019

Poniżej zamieszczam informację, otrzymaną 12 czerwca, dotyczącą praktyk wakacyjnych w WSS Olsztyn:

"Szanowni Państwo

W imieniu dr Jerzego Górnego, z-cy ds. lecznictwa dyrektora Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego uprzejmie informuję, że z przyczyn organizacyjnych (duża liczba studentów) WSS w Olsztynie nie podpisze otrzymanego 3 czerwca porozumienia w sprawie studenckich praktyk zawodowych, które mieliby odbywać  w WSS w Olsztynie w terminie od 01.07 d0 30.09.2019 r.  studenci II Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

 

Pozdrawiam

Przemysław Prais

rzecznik prasowy WSS w Olsztynie

tel. 89 53 86 479"

Najlepsi z Najlepszych 4.0
Monika Leszczyńska 11.06.2019

Szanowni Państwo,

Zachęcamy do rozpropagowania informacji o ogłoszonym konkursie Najlepsi z Najlepszych 4.0. dla wybitnie uzdolnionych studentów w rozwoju ich aktywności naukowej, innowacyjności, kreatywności, poprzez wspieranie ich uczestnictwa w międzynarodowych konkursach, zawodach, konferencjach. W tym roku  Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczyło na ten konkurs dużo wyższe środki niż w latach ubiegłych.

 Szczegółowe warunki konkursu dostępne na stronach:

 

Zapraszamy do zapoznanie się z informacjami związanymi z przygotowaniem wniosku:

 • O środki finansowe może ubiegać się uczelnia, w której studiuje wybitnie uzdolniony student lub studenci, którzy tworzą zespół.
 • Działania w projekcie powinny zostać ukierunkowane na uczestnictwo studentów w zawodach, konkursach i konferencjach o charakterze międzynarodowym.

 

W ramach naboru wsparciem może zostać objęty student, który spełnia łącznie następujące warunki:

1.       jest studentem studiów I/II stopnia uczelni, która składa wniosek (dopuszcza się realizację ofert przez zespoły międzyuczelniane po wskazaniu uczelni odpowiedzialnej za realizację oferty);

2.       posiada udokumentowaną znajomość co najmniej jednego języka obcego na poziomie nie niższym niż B2 (poświadczoną w szczególności oświadczeniem lektora o poziomie znajomości języka obcego przez studenta lub certyfikatem potwierdzającym znajomość języka obcego);

3.       posiada pozytywną opinię opiekuna merytorycznego lub opiekuna koła naukowego na temat dotychczasowej aktywności naukowej.

 

 • Okres realizacji projektu nie może przekroczyć 12 miesięcy oraz wykraczać poza datę 30 czerwca 2020 r.
 • Koszt realizacji jednego projektu nie może przekroczyć:

80 000,00 zł – w przypadku projektu realizowanego przez jednego studenta;

320  000,00 zł – w przypadku projektu realizowanego przez zespół studentów.

 • koszty bezpośrednie projektu:

o    wydatki związane z podróżami oraz opłaty za udział w konkursach, zawodach, konferencjach międzynarodowych;

o    koszty związane z merytorycznym przygotowaniem uczestników projektu do udziału w konkursach, zawodach, konferencjach międzynarodowych;

o    wydatki poniesione w celu ułatwienia studentom będącym osobami niepełnosprawnymi realizację zadań objętych projektem;

o    zakup materiałów i usług bezpośrednio związanych z celem przedmiotowego konkursu, zawodów, konferencji międzynarodowych (wydatki na zakup materiałów nie mogą przekroczyć 10% sumy pozostałych kosztów bezpośrednich projektu);

 • koszty pośrednie projektu (maksymalnie 5% kosztów bezpośrednich projektu).

 
 Do złożonej oferty należy dołączyć:

 • pełnomocnictwo dla osoby upoważnionej do reprezentowania uczelni i podpisania oferty;
 • kosztorys projektu przygotowany na wzorze MNiSW (załącznik nr 2);
 • CV studenta przygotowane na wzorze MNiSW (załącznik nr 3);
 • oświadczenie studenta o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów związanych z procesem oceny ofert, udzielania dofinansowania i realizacji umowy o dofinansowanie projektu, w tym w celu monitoringu, kontroli, sprawozdawczości i ewaluacji w ramach realizacji projektu pozakonkursowego o charakterze koncepcyjnym pt. „Najlepsi z najlepszych! 4.0.” na wzorze MNiSW (załącznik nr 4);
 • dokument potwierdzający znajomość przez studenta co najmniej jednego języka obcego na poziomie nie niższym niż B2 (poświadczoną w szczególności oświadczeniem lektora o poziomie znajomości języka obcego lub certyfikatem potwierdzającym znajomość języka obcego);
 • kopię dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku studentów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w wyborze w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatów.

 Regulacje wewnętrzne WUM:

Studenci zainteresowani udziałem w konkursie zapraszamy do złożenia dokumentacji w Dziale Wsparcia Projektów:

 • najpóźniej do dnia 18 czerwca 2019 r. roboczej wersji wniosku – w tym opinia opiekuna naukowego (może być wersja elektroniczna przesłana w postaci pliku doc na adres awn@wum.edu.pl )
 • najpóźniej do dnia 24 czerwca 2019 r. ostatecznej wersji wniosku w jednym egzemplarzu podpisanej przez autora projektu oraz kierownika jednostki WUM.

 Wniosek w formie elektronicznej zostanie złożony w Ministerstwie przez Dział Wsparcia Projektów dopiero po uzyskaniu kompletnego wniosku z ww. podpisami.

 Zachęcamy Państwa do konsultowania wniosków oraz przekazywania dokumentów do Działu Wsparcia Projektów we wcześniejszych niż powyżej wymienionych terminach: awn@wum.edu.pl

Spotkanie dotyczące psychiatrii dziecięcej
Elżbieta Rogaczyk 22.05.2019

Zapraszamy wszystkich chętnych studentów, w szeczgólności lata IV-VI, na spotkanie dotyczące psychiatrii dzieci i młodzieży. Absolwenci, którzy w przyszłości zdecydowaliby się na rezydenturę w tej dziedzinie mogą liczyć na wolne miejsca rezydenckie na Mazowszu oraz na korzystanie z pomocy Konsultanta Wojewódzkiego w znalezieniu najlepszego dla nich miejsca szkoleniowego.

Spotkanie odbędzie się 12 czerwca (środa), godz. 14:30 w sali 8 w budynku CBI.

Serdecznie zapraszamy!

EUROSTUDENT
Elżbieta Rogaczyk 09.05.2019

EUROSTUDENT – opowiedz nam, co u Ciebie?

Obraz zawierający tekst, mapa

Opis wygenerowany automatycznie

 

Bierzemy udział w największym europejskim przedsięwzięciu badawczym dotyczącym życia studentów w formie ankiety internetowej – EUROSTUDENT. Dołącz!

Zapraszamy do wzięcia udziału w ankiecie wszystkich uczestników studiów: I stopnia, II stopnia, jednolitych magisterskich oraz podyplomowych.

KursorAnkieta zajmie ok. 15 minut, dostępna jest do końca czerwca. Wypełnij jeszcze dzisiaj:

 http://badania.pbs.pl/eurostudent.pg 

Zapewniamy, że Twój głos będzie miał ogromne znaczenie dla rzetelności wyników i reprezentatywności badania, a tym samym dla porównywalności wyników Polski na tle innych krajów europejskich.

Podziel się swoją historią i doświadczeniami!

Dziękujemy za poświęcony czas!

 

Zespół badawczy EUROSTUDENT

Nowa siedziba Zakładu Psychologii i Komunikacji Medycznej
Monika Leszczyńska 18.02.2019

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że  Zakładu Psychologii i Komunikacji Medycznej przeniósł sie do nowej siedziby, która mieści się przy 

Ul. Litewskiej 14/16

Sekretariat - I piętro, pokój 102

Tel. 22/116 92 11

Logowanie do sytemu - wybór fakultetu
Monika Leszczyńska 22.01.2019

Szanowni Państwo

Informujemy, że sposób logowania  się do systemu Wirtualna Uczelnia, to :

LOGIN - "nrAlbumu"

HASŁO – „nr pesel”

UWAGA

Powyższe hasło jest hasłem startowym – należy je zmienić po zalogowaniu, natomiast jeżeli student już wcześniej logował się na WU i ma swoje ustalone hasło to używa tego hasła a nie nr PESEL.