Nostryfikacja dyplomów

Aktualizacja: 08.10.2018

NOSTRYFIKACJA DYPLOMU UKOŃCZENIA STUDIÓW WYŻSZYCH

Dokumenty potrzebne do przeprowadzenia procesu nostryfikacji dyplomu uzyskanego za granicą należy składać osobiście w terminie od 1 października do 31 marca

Wymagane dokumenty:

1. wniosek w języku polskim skierowany do Rady II Wydziału Lekarskiego (do pobrania poniżej);

2. kopia dyplomu ukończenia studiów (oryginał do wglądu);

3. kopia dokumentów umożliwiających ocenę przebiegu studiów, uzyskiwanych efektów uczenia się i czasu trwania studiów: suplement do dyplomu, programy wszystkich lat studiów (sylabusy), wykaz przedmiotów i ocen lub wyciąg z indeksu (oryginał do wglądu);

4. kopia świadectwa, dyplomu lub innego dokumentu na podstawie którego osoba, ubiegająca się o nostryfikację dyplomu  została przyjęta na studia;

5. tłumaczenie na język polski dokumentów, o których mowa w punktach 3 - 5;

6. każda osoba ubiegająca się o nostryfikację dyplomu zdaje egzamin w zakresie programu obowiązującego w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym;

7. za przeprowadzenia przewodu nostryfikacyjnego przewidziana jest opłata, której wysokość ustala Dziekan - 3200 zł niezależnie od wyniku postępowania nostryfikacyjnego (opłata wnoszona na konto podane niżej - w tytule "za postępowanie nostryfikacyjne prowadzone w II WL - imię i nazwisko");

8. proces nostryfikacji w całości jest przeprowadzany w języku polskim, zgodnie z ustawą o języku polskim z 1999 r. oraz opinia prawną WUM.


NOSTRYFIKACJA STOPNIA NAUKOWEGO

Dokumenty potrzebne do przeprowadzenia procesu nostryfikacji stopnia naukowego uzyskanego za granicą należy składać osobiście.

W przypadku ubiegania się o uznanie stopnia naukowego za równoważny z polskim stopniem naukowym:

doktora należy złożyć:

1. wniosek w języku polskim;
2. kopie dyplomu potwierdzającego nadania tego stopnia (oryginał do wglądu);
3. kopie dokumentów stanowiących podstawę nadania tego stopnia (oryginał do wglądu);
4. kopie dyplomu ukończenia studiów uprawniających do ubiegania się o nadanie stopnia naukowego, o uznanie którego ubiega się wnioskodawca;
5. tłumaczenie na język polski dokumentów o których mowa w punktach 2-4 sporządzone i poświadczone przez tłumacza przysięgłego albo sporządzone przez zagranicznego tłumacza i poświadczone przez właściwego konsula Rzeczypospolitej Polskiej

doktora habilitowanego należy złożyć:

1. wniosek w języku polskim;
2. kopie dyplomu potwierdzającego nadanie tego stopnia (oryginał do wglądu);
3. kopie dokumentów potwierdzających osiągnięcia naukowe stanowiące podstawę nadania tego stopnia (oryginał do wglądu);
4. kopie dyplomu potwierdzającego nadanie  stopnia naukowego uprawniającego do wszczęcia postępowania w sprawie nadania stopnia naukowego, o uznanie któergo ubiega się wnioskodawca (oryginał do wglądu);
5. tłumaczenie na język polski dokumentów o których mowa w punktach 2-4 sporządzone i poświadczone przez tłumacza przysięgłego albo sporządzone przez zagranicznego tłumacza i poświadczone przez właściwego konsula Rzeczypospolitej Polskiej.

w obu przypadkach wnioskodawca składa oświadczenie:

- zawierające informację, czy stopień naukowy, o uznanie którego ubiega się, stanowił przedmiot postępowania nostryfikacyjnego w Rzeczypospolitej Polskiej;
- o miejscu i dacie urodzenia


Za przeprowadzenie przewodu nostryfikacyjnego przewidziana jest opłata w wysokości 3200 zł.niezależnie od wyniku postępowania nostryfikacyjnego  (opłata wnoszona na konto podane niżej w tytule - "za postępowanie nostryfikacyjne prowadzone w IIWL oraz imię i nazwisko)

Konto, na które należy uiszczać opłaty:
Bank Millennium
80 1160 2202 0000 0003 0814 2465
Warszawski Uniwersytet Medyczny, ul. Żwirki i WIgury 61, 02-091 Warszawa