Przewody habilitacyjne

Sprawami związanymi z postępowaniami habilitacyjnymi zajmuje się:

mgr Joanna Pilarska
tel. (0-22) 57-20-224, e-mail: joanna.pilarska@wum.edu.pl

Wskazówki Rady II Wydziału Lekarskiego dotyczące sugerowanego, pożądanego progu dorobku naukowego przy ubieganiu się  o stopień doktora habilitowanego (załącznik)

 

Do wszczęcia postępowania habilitacyjnego Kandydat składa w Centralnej Komisji komplet dokumentów:

1. Wniosek (załącznik)

2. Autoreferat przedstawiający opis dorobku i osiągnięć naukowych  w języku polskim (załącznik)

3. Autoreferat przedstawiający opis dorobku i osiągnięć naukowych w języku angielskim

4. Analiza bibliometryczna dorobku dokonana przez Bibliotekę Główną Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

5. Wykaz opublikowanych prac naukowych  w języku polskim

6. Kopię dokumentu potwierdzającego posiadanie stopnia doktora

7. Informacje o osiągnięciach dydaktycznych, współpracy naukowej i popularyzacji nauki

8. Dane teleadresowe

9. 2 płyty CD z kompletem dokumentów

W przypadku, gdy osiągnięciem naukowych jest cykl publikacji do kompletu dokumentów trzeba dołączyć odbitki tych prac oraz oświadczenia wszystkich współautorów określające indywidualny wkład każdego z nich w ich powstanie.

Po wszczęciu postępowania habilitacyjnego przez Centralną Komisję Habilitant zobowiązanych jest dostarczyć do Dziekanatu 7 kompletów wymienionych dokumentów oraz 7 kompletów odbitek dodatkowych 8 - 10 publikacji  niewchodzących w skład osiągnięcia naukowego.