Przewody habilitacyjne

Sprawami związanymi z postępowaniami habilitacyjnymi zajmuje się:

mgr Monika Leszczyńska

mgr Małgorzata Ordyniak 

mgr Joanna Pilarska- urlop wychowawczy; 
tel. (0-22) 57-20-224, e-mail: joanna.pilarska@wum.edu.pl

Wskazówki Rady II Wydziału Lekarskiego dotyczące sugerowanego, pożądanego progu dorobku naukowego przy ubieganiu się  o stopień doktora habilitowanego (załącznik).


Do wszczęcia postępowania habilitacyjnego Kandydat składa w Centralnej Komisji komplet dokumentów:

1. Wniosek (załącznik)

2. Autoreferat przedstawiający opis dorobku i osiągnięć naukowych  w języku polskim (załącznik)

3. Autoreferat przedstawiający opis dorobku i osiągnięć naukowych w języku angielskim

4. Analiza bibliometryczna dorobku dokonana przez Bibliotekę Główną Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Biblioteka  Główna  dokonuje wyliczeń punktacji dorobku naukowego  dla pracowników WUM oraz  osób z innych ośrodków ubiegających się o stanowiska w WUM  lub dla których WUM jest instytucją przeprowadzającą postępowanie o nadanie stopnia doktora habilitowanego lub tytułu profesora.

Wszelkie uwagi i pytania dotyczące problematyki oceny dorobku naukowego, prosimy kierować do Oddziału Informacji Naukowej: e-mail: oin@wum.edu.pltel.: 22 116 60 07, 22 116 60 03

5. Wykaz opublikowanych prac naukowych  w języku polskim

6. Kopię dokumentu potwierdzającego posiadanie stopnia doktora

7. Informacje o osiągnięciach dydaktycznych, współpracy naukowej i popularyzacji nauki

8. Dane teleadresowe

9. 2 płyty CD z kompletem dokumentów

W przypadku, gdy osiągnięciem naukowych jest cykl publikacji do kompletu dokumentów trzeba dołączyć odbitki tych prac oraz oświadczenia wszystkich współautorów określające indywidualny wkład każdego z nich w ich powstanie.

Habilitant może być poproszony o dostarczenie do jednostki realizującej postępowanie 7 kompletów kserokopii dorobku publikacyjnego (wybranych, najleprzych 8-10 prac nie wchodzących w skład osiągnięcia naukowego) do oceny "istotnej aktywności naukowej".